Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Рударско инжењерство - мастер студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма  

Циљеви студијског програма мастер академских студија Рударско инжењерство су у потпуном складу са сврхом и основним циљевима Универзитета у Београду - Рударско-геолошког факултета, као високошколске установе на којој се програм изводи. Основни циљ јесте организација и реализација образовног процеса којим ће свршени студенти, дипломирани инжењери рударства – мастери, стећи вештине и компетенције које одговарају одабраним специјалностима из области рударства. Методе које се користе да би се овај циљ остварио укључују савремене и интерктивне видове наставе, који су потпуно интегрисани са кабинетско-лабораторијским и теренским радом.

Свршени студенти мастер академских студија Рударско инжењерство допуњују фундаментално инжењерско образовање одговарајућим специјализацијама из одабраног модула. Циљ је да студенти са дипломом мастера разумеју веома сложене аспекте широког спектра индустријских процеса и да на бази интегрисања теоријског знања са теренским и лабораторијским истраживањима буду оспособљени за решавање и веома комплексних проблема у пракси. При томе се нарочита пажња усмерава на значај схватања амбивалентног контекста проблема природних ресурса, односно на разумевање потребе за проучавањем и експлоатацијом уз истовремену конзервацију минералних сировина, што је садржано у основи концепта одрживог развоја. Циљ овог студијског програма јесте да стручњаци стекну способност за интердисциплинарни и мултидисциплинарни приступ проучавању врло сложених природних, привредних и пословних процеса и система.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус  

Поред компетенција стечених на основним академским студијама, свршени студенти мастер академских студија Рударско инжењерство, имаће следеће опште компетенције: развијену способност за анализу и синтезу, могућност предлагања решења и предвиђања последица, овладавање методама и поступцима који се користе у процесу истраживања, способност независног рада и способност директне примене теоријског знања у пракси. Очекиване карактеристике студената јесу способност за тимски рад и за лидерску позицију у групи, лакоћа комуникације, способност рада у интердисциплинарним тимовима, разумевање разноликости и мултикултурности, способност рада у међународном окружењу, етичка посвећеност, способност прилагођавања новим ситуацијама, креирање и извођење пројеката, покретачки и предузимачки дух, брига о квалитету и жеља за успехом.

Очекиване стручне, односно предметно-специфичне компетенције које стичу студенти мастер академских студија су: (а) темељно и детаљно познавање одабране специјалности из области рударства, које се непосредно наслања на општа инжењерска знања стечена у првом степену студија, (б) способност решавања конкретних и сложених проблема из одабране специјалности уз употребу савремених научних метода и поступака уз мултидисциплинаран и интердисциплинаран приступ, (в) развијен осећај за континуирано праћење и примену новина у струци, (г) способности неопходне за развој каријере и (д) способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајуће специјалности.

Очекивани исходи учења дефинисани су теоријским знањем и практичним вештинама које ће поседовати свршени студенти програма мастер академских студија Рударско инжењерство, при чему су специфичности дефинисане избором одговарајућег модула.

Независно од одабране дисциплине очекивано је да свршени студенти буду способни за самостално формулисање доказа ради потврђивања постављених хипотеза, примене знања за разумевање комплексних индустријских система у различитим контекстима и у различитој размери. Студенти би требало да буду оспособљени за квалитативну и квантитативну обраду података коришћењем одговарајућих софтверских пакета, компјутерско решавање нумеричких проблема и нумеричко моделовање различитих процеса. Способност за коришћење савремене литературе, модерних средстава за комуникацију и свих могућности за континуиран развој каријере представљају у неопходне исходе учења који свршене студенте оспособљавају за даље академско образовање на докторским студијама.

Модули