Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Вероватноћа и статистика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Вероватноћа и статистика

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, Маја Ристић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Одслушана Математика I и Математика II

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са неким модерним поглављима из Вероватноће, Статистике и Нумеричке анализе. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.

Исход предмета: Студент ће овладати знањем из Вероватноће и статистике, што ће му бити од користи у инжењерској пракси

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Дефиниција и особине Вероватноће. Случајне променљиве, густине и фу¬н¬к¬ци¬је расподеле. Дискретне и непрекидне случајне променљиве. Математичко очекивање и моменти случајних променљивих. Граничне теореме вероватно¬ће. Основни појмови Статистике, узорачке средине. Основне расподеле у ста¬тистици. Интервалне оцене параметра расподеле, тестирање хипотеза. Анали¬за варијансе, линеарна, нелинеарна и вишедимензионална регресија. Инте¬р¬по¬лација. Нумеричко диференцирање и интеграција. Приближно решавање је¬дначина: обичних, диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина

Литература:

  1. Милан Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. Биљана Поповић и Мирослав Ристић, Статистика за географе, Ниш, 2006.
  3. Весна Јевремовић, Вероцватноћа и Статистика (Математика III), Грађевински факултети КРУГ, Београд, 1999.
  4. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у Београду, 1991.
  5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic press, 2004.
  6. Милош Миличић, Нада Миличић и Драган Станков, Елементи нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
25
Предиспитне обавезе Поена
30
20

Додатни услови оцењивања: