Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Биологија

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Биологија

Предавачи: Вера Николић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о разноликости живог света, системима класификације и номенклатуре, анатомијом, морфологијом и филогенијом у оквиру царстава Monera, Protista и Animalia.

Исход предмета: Самостално закључивање о могућем пореклу, грађи и функцији појединих структура бактерија, протиста и животиња, коришћење дихотомих кључева за идентификацију

Садржај предмета:

Теоријска настава Разноврсност живога света и царства Monera, Protista, Animalia – Селективни притисци од значаја за настанак и еволуцију одређених праваца унутар царства Protista и Animalia – Основни принципи организације животиња – Главне поделе унутар царства – Морфолошка основа животних функција – Разноврсност животиња на нивоу девет великих филума.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Стицање знања о основним принципима организације и разноврсности животиња кроз рад у лабораторији уз дисекције, микроскопске препарате, мокре и суве препарате појединих организама и њихових делова, и примену савремених мултимедијалних средстава.

Литература:

  1. Радовић, И., Петров, Б. (2005). Разноврсност живота – Структура и функција. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  2. Петров, Б., Радовић, И., Миличић, Д., Николић, В., Петров, И. (2005). Ошшта и систематска зоологија, Практикум са радном свеском. Биолошки факултет, Београд.
  3. Campbell, N., Reece, J. (2006). Biology. Pearson Education, Benjamin Commings.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, семинари, презентације – групни и индивидуални рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
20
20

Додатни услови оцењивања: