Српски | English

Методологија научно истраживачког рада

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Методологија научно истраживачког рада

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Проблематика научно-истраживачког рада у техничко-технолочким наукама је доста сложена, с обзиром на чињеницу да је потребно претходно стећи одређена знања везана за истраживачки рад у општем смислу. Циљ овог курса је да упозна студенте са основама Методологије научно-истраживачког рада, да им помогне да савладају технику истраживања и омогући им да могу самостално или у тиму да презентирају резултате свог истраживања.

Исход предмета: На тај начин ће се створити предуслови за развој истраживачког рада у области рударства.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
У оквиру овог курса највећа пажња биће посвећена методологији научно-истраживачког рада у ужем смислу, мада се морају обрадити основне поставке науке о науци и технологије научно-истраживачког рада. Најважнија проблематика која се обрађује је: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У НАУЦИ. Предмет науке. Структура науке. Фазе у стицању научног знања. Подела науке. ОПШТЕ НАУЧНЕ МЕТОДЕ. Методе посматрања. Експерименталне методе. Методе класификације. Методе аналогије. УНИВЕРЗАЛНЕ НАУЧНЕ МЕТОДЕ. Методе анализе и синтезе. Апстракција и конкретизација. Генерализација и специјализација. Индукција и дедукција. МЕТОДЕ АКТУЕЛНЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ. Математичке методе. Статистичке методе. Методе моделовања. ГРЕШКЕ У ПРИМЕНИ НАУЧНИХ МЕТОДА. ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА. Избор теме истраживања. Прикупљање проучавање и сређивање истраживачког материјала. Писање научно-истраживачког рада. СПЕЦИФИЧНОСТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У РУДАРСТВУ.

Литература:

  1. Стојадиновић, Д., 2003.: Основи научног рада. Економски факултет, Приштина,
  2. Зајечарановић, Г.1987.:Основи методологије наука. Научна књига, Београд,
  3. Војиновић, М., Миловановић, Д., 1998.: Методологија научно-истраживачког рада. РГФ, Београд,
  4. Грујић, М., 2007.: Наукологија, методологија и технологија научно-истраживачког рада. РГФ, Београд, (у припреми),

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
40
Предиспитне обавезе Поена
10
20
10

Додатни услови оцењивања: