Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Основи експлоатације лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи експлоатације лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из области метода експлоатације минералних сировина, својствима и оценом лежишта минералних сировина са становишта експлоатације.

Исход предмета: Стицање знања из области метода експлоатације лежишта минералних сировина, својстава лежишта минералних сировина са становишта експлоатације и и њиховом оценом.

Садржај предмета:

Теоријска настава Историјат, место и улога рударства. Основни техничко-технолошки појмови делатности. Својства и оцене лежишта минералних сировина са становишта експлоатације. Начини експлоатације. Критеријуми на основу којих се врше поделе начина експлаоације. Површинска и подземна експлоатација,сличности, разлике и разграничења између њих. Неконвенционални начини експлоатације чврстих минералних сировина. Ризици. Економски аспекти делатности. Подземна експлоатација - Основна начела, Рударско-технички појмови, Поделе и класификације, Фазе подземне експлаотације и Техно-економски аспекти. Површинска експлоатација - Основна начела, Рударско-технички појмови, Техолошки поступци, Методе и Техно-економски аспекти.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Обрађује се тематика пројектовања рудника, подземне или површинске експлоатације, у зависности од задатка, а резултат је израда Елабората.

Литература:

  1. Генчић Б., 1977: Основи експлоатације минералних лежишта. РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопаванја. РГФ, Београд
  3. Глушчевић Б., 1974: Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта. Минерва, Суботица.
  4. Торбица С., Петровић Н., 1997: Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта. РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе врше се уз коришћење аудио-визуелних метода. Савладавање градива на вежбама, уз израду тестова и кроз обилазак рудника са површинском и подземном експлоатацијом.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
5
5
2*30

Додатни услови оцењивања: