Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Карактеризација и инжењеринг карстних издани

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Карактеризација и инжењеринг карстних издани

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, доц. др Саша Милановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са традицијом истраживања карстних терена у нас и препознавања улоге Јована Цвијића као зачетника карстологије. Овладавање знањима из области истраживања и коришћења воде у карсту, њихова практична примена на карактеризацију и концептуално дефинисање карстне издани ради вештачког регулисања режима карстних подземних вода и стварања предуслова за њихово стабилно и поуздано коришћење ради снабдевања водом становништва и индустрије.

Исход предмета: Усвајање теоријских знања о карстној средини, сазнавање могућности регулације издани вештачким интервенцијама, и практичан инжењерски приступ решавању проблема и избору најадекватнијих техничких решења контролисања и заштите подземних вода у карсту.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјски развој карстологије, улога Јована Цвијића. Дистрибуција карстних терена у свету и феноменологија карста (процес карстификације, појаве). Методе истраживања воде у карсту. Карактеризација и концептуално дефинисање циркулација воде у карсту, однос са другим изданима и површинским водама. Билансирање вода у карсту, проблем одређивања сливова.Специфичности режима квантитета и квалитета карстних изданских вода, Водозахвати и објекти регулације издани у карсту (изворишне зоне и слив). Услови изградње и проблеми експлоатације површинских акумулација и др. вештачких објеката у карсту, Осетљивост карстних издани на загађивање, карте угрожености. Мере заштите вода у карсту и њихова ремедијација. Мониторинг п.в.–организација, обрада података и прогнозе. Оптимални режим коришћења изданских вода, проблеми надексплоатације,. Подлоге за одрживо коришћење вода у карсту, ризици и конфликз менаџмент на локалном и/или међународном нивоу.Регулација у аридним областима. Практични примери и светска искуства.

Литература:

  1. Стевановић З: Регулација издани, уџбеник (рукопис)
  2. Милановић П: Геолошко инжењерство у карсту, CRC
  3. Цвијић Ј: Карст, 1895, Београд
  4. Kresic N: Water in Karst, McGraw-Hill
  5. Goldschider & Drew: Methods in Karst Hydrogeology, IAH.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања са унапред припремљеним презентацијама, и практичног рада на терену, Настава се може одржавати у блоку и ван високошколске установе на теренском полигону са непосредним радом на терену (комбинација показно-истраживачког рада). Врши се перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Организује се посебна посета одабраним објектима и извориштима. Настава из овог курса је отворена и за студенте других факултета и иностране учеснике у ком се случају може спроводити паралелно на енглеском и српском језику. Успешно извршене обавезе ових студената се такође сертификују ЕСП бодовима. Учесници у извођењу дела наставе или практичног рада могу бити по позиву и еминентни домаћи и инострани професори или стручњаци.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -