Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет:33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Геотермална енергија

Циљ предмета: Познавање са основним појмовима експлоатације и коришћења геотермалне топлоте и њених ресурса, могућностима експлоатације и коришћења хидрогеотермалних ресурса.Упознавање са основним појмовима и врстама хидрогеотермалних система, њиховом препознавању у земљиној кори, главним елементима система, генези система и развоју система у току времена ради сагледавања значаја налазишта геотермалне топлоте у систему за експлоатацију и коришћење геотермалне топлоте и енергије. Упознавње специфичности израде хидрогеолошких/хидрогеотермалних дублета, геосонди и топлотних пумпи кроз конкретне примере коришћења хидрогеотермалне енергије

Исход предмета: Развијање индуктивног размишљања код сагледавања могућности постојања хидрогеотермалних система у земљиној кори, концептуални приступ изради и специфичности израде хидрогеотермалних модела, начини истраживања у циљу откривања система и оцена њихових резерви на бази симулационих компјутерских хидрогеотермалних модела. Развијање сазнања о могућностима успешне супституције фосилних горива хидрогеотермалним системима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефинисање појмова геотермалних ресурса, система и изворишта, Класификације геотермалних система (Хидрогеотермални системи:конвективни и кондуктивни); Елементи система; Порекло флуида у хидрогеотермалним системима (порекло воде и порекло слободних гасова преко изотопске хидрогеотермологије);Истраживања налазишта хидрогеотермалних ресурса (стратегија истраживања и оцена резервоара, методе истраживања, методика истраживања, методика оцене резерви хидрогеотермалних флуида, геотермалне топлоте и енергије), Оптимизација коришћења хидрогеотермалне енергије, хемијски састав подзмних вода као фактор коришћења у геотермологији, хидрогеотермални дублети, каскадно коришћење подземних вода, лито(петро)геотермална енергија и геосонде, примери изведених пројеката у Србији.

Литература:

  1. Миленић Д., Врањеш А.:Истраживање, развој и могућности коришћења субгеотермалне енергије,монографија,РГФ, 2012
  2. Миливојевић М.:Геотермологија и геотермална енергија, уџбеник РГФ,Београд 2012
  3. Врањеш А.:Хидрогеотермални потенцијал територије града Београда, докторска дисертација, РГФ, 2012

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и теренског рада. У кабинету се пројекцијом унапред припремљених слика и примера резултата истраживања хидрогеотермалних система у свету и Србији на бази веома богате литературе, на терену обилазак изведених хидрогеотермалних пројеката. Стална провера разумевања предавања и нивоа усвојеног знања претходно предаваног градива, кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење домаће и стране литературе и интернета. Све обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -