Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Примењена хидрологија (са основама примењене статистике у хидрогеологији)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Примењена хидрологија (са основама примењене статистике у хидрогеологији)

Предавачи: проф. др Весна Ристић Вакањац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Део овог курса је посвећен упознавању судената са основама водног режима површинских вода (просечне, мале и велике воде) као и водни биланс. У овом делу курса тежиште је хидрологија различитих геолошких средина. Други део курса је посвећен упознавању студената са основама примењене статистике и вероватноће у хидрогеологији као и корелацији и регресији.

Исход предмета: Овладавање прорачунима везаним за прогнозе водног режима површинских и подземних вода и статистичком обрадом података за различите потребе у хидрогеологији

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава Режим површинских вода, просечне, мале и велике воде и њихово одређивање на хидролошки изученим, делимично изученим и неизученим водотоцима, хидрометеоролошке величине као случајно променљиве, функције расподеле, емпиријске расподеле, хомогеност хидролошких серија, тестирање прилагођавања теоријских и емпиријских функција расподеле, корелација и регресија.

Практична настава
ВЕЖБЕ: Вежбе током круса у потпуности прате ток предавања, а конципиране су тако да се у термину за вежбе раде практични примери везани за одређену област са предавања

Литература:

  1. Прохаска С., Петковић Т., Ристић В., 2001: Практикум из хидрологије, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Прохаска С., Ристић В., 2002: Хидрологија кроз теорију и праксу, Рударско-геолошки факултет, Београд
  3. Прохаска С., 2003.: Хидрологија I део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Београд
  4. Јовановић С., 1981.: Примена метода математичке статистике у хидрологији, Грађевински факултет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама и филмовима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -