Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ је обучавање студената за решавање конкретних задатака везаних за ремедијацију тла и подземних вода посебно после ексцесних загађења и хаварија.

Исход предмета: Оспособљавање студената за решавање конкретних задатака везаних за ремедијацију тла и подземних вода.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе ремедијације ( In situ i Ex situ), моделирање кретања загађења и моделирање ремедијације, Примери ремедијције.

Практична настава
Вежбе прате предавања. Раде се практични задаци који омогућавају континуирано праћење наставних јединица. Предвиђена је израда домаћих задатака.

Литература:

  1. Н. Крешић, С.Вујасиновић, И. Матић, 2006: Ремедијација подземних вода и геосредине –уџбеник

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава, ПП презентације, семинарски радови, есеји, демонстрационе вежбе, практичне вежбе, задаци,терен

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -