Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет:243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање подземних вода 2

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање подземних вода 2

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са моделирањем сложених услова кретања подземних вода и пратећих процеса, упознавање са програмским пакетима намењеним овим сврхама

Исход предмета: Оспособљавање студената за рад на сложенијим хидродинамичким моделима кретања подземних вода, транспортам материје и преноса топлоте.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Моделирање нестационарног режима подземних вода. Дискретизација времена. Нестационарна калибрација. Грешке калибрације модела. Прогнозни прорачуни. Моделирање транспорта идеалног трасера. Програмски пакети из области транспорта идеалног трасера. Процеси транспорта материје у засићеној порозној средини. Основна једначина транспорта материје у засићеној порозној средини. Моделирање транспорта загађујуће материје. Гранични услови. Калибрација модела транспорта загађења. Програмски пакети из области транспорта загађења. Моделирање ремедијације подземних вода. Израда извештаја о изведеном моделирању.

Практична настава
Вежбе прате предавања. Раде се на рачунару.

Литература:

  1. Д. Поломчић: Моделирање подземних вода 2 - предавања ППС
  2. Објављени радови на нашем и страном језику.
  3. Интернет као извор литературе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему колоквијума

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -