Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет:8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)

Назив предмета: Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, доц. др Драгана Нишић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов:  Одлагање индустријског отпада, Физичка и колоидна хемија

Циљ предмета:  Разумевање техничког и не-техничког управљања опасним материјама и опасним отпадом.

Исход предмета: 1. Разумевање терминологије, номенклатуре и значајних карактеристика опасних отпада и материјала 2. Предикција понашања опасних хемикалија на површини, земљишту, подземне воде и системе обраде 3. Избор најприкладнијег начина третирања, привременог скалдиштења и одлагања опасног отпада 4. Примена научних принципа о опасном отпаду ради управљања, ремедијације и третирања 5. Процена токсичности и ризика при излагању опасним хемикалијама

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у хазардни отпад, дефиниција хазардног отпада, законска регулатива у свету, Европској унији и Србији, обезбеђење дозвола за рад, привремено складиштење, транспорт и депоновање. Класирање опасног отпада према „Каталогу отпада“ (EWC). Означавање опасног отпада. Карактеризација опасног отпада (узорковање, испитивање, контроле, доношење одлука) Производња опасног отпада (хемијска индустрија, рударство,, производња електричне струје, металургија). Процеси физичко-хемијског и биолошког третирања опасних отпада (флокулација и агломерација, флотирање, филтрирање, евапорација, неутрализација, оксидација-редукција, сорпција...). Стабилизација и солидификација опасног отпада. Термичко третирање (инсинерација, пиролиза, гасификација, плазма технологија) и депоновања остатака. Транспорт опасних отпада. Привремено складиштење опасних отпада (подземно, надземно). Превенција загађења и минимизација отпада. Депоновање опасног отпада (формирање депонија, хидротехничко уређење – облоге). Депоновање опасног отпада (рад депонија, затварање депонија). Утицај депонија опасног отпада на окружење (подземне воде, ваздух, земљиште, становништво) и мониторинг. Процена ризика и финансијско осигурање у руковању опасним отпадом

Практична настава
Класирање опасног отпада. Означавање опасног отпада. Карактеризација опасног отпада. Процеси физичко-хемијског и третирања опасних отпада. Процеси биолошког третирања опасних отпада. Стабилизација и солидификација. Термичко третирање (инсинерација) и депоновања остатака. Привремено складиштење опасних отпада (подземно, надземно). Превенција загађења и минимизација отпада. Депоновање опасног отпада. Утицај депонија опасног отпада на окружење и мониторинг. Процена ризика у руковању опасним отпадом.

Литература:

  1. LaGrega D. Michael, Buckingham L. Phillip, Evans C. Jeffrey, Hazardous Waste Management, McGraw-Hill, 2001.
  2. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Чанак Недић А., Одлагање индустријског отпада, интерна скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2013
  3.  Lottermoser G.B., Mine waste, Springer, 2010
  4. Cheremisinoff N.P 'Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies' Butterworth-Heinemann, 2003

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
10
Практична настава 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -