Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:30
E-mail: dragutin.jevremovic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерскогеолошко моделовање

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -DOS)

Назив предмета: Инжењерскогеолошко моделовање

Предавачи: проф. др Драгутин Јевремовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је оспособљавање кандидата за проучавање теоријских и практичних решења проблематике инжењерскогеолошких модела везано за тему докторске дисертације

Исход предмета: Исход предмета је савладавање специфичних поступака анализа и корелација резултата теоријских и прaктичних истраживања са конкретним проблемима израде квантитативних модела својстава, стања и понашања стенске масе у склопу терена

Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод, Теоријске основе; 2. Модел геолошке средине 3. Параметри и класификације 4. Принципи и методе израде модела 5. Методе анализе параметара, избор репрезентативних и меродавних параметара модела 6. Класификације и категоризације 7. Методе квантификације 8. Методе верификације модела 9. Методе процене позданости модела 10. Теорија грешака

Практична настава
Студијски истраживачки рад у договору с кандидатом

Литература:

  1. D.G. Price. Engineering Geology, Eds. M.de Freitas, Elsevier, ISBN 978-3-540-29249-4, 2009
  2. R.E. Goodman, Engineering Geology:Rock in engineering construction, Springer, ISBN 978-0-471-54424-1, 1993

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијалне предавања, менторски рад са кандидатима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 40
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -