Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Геотехника чврстог отпада

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -DOS)

Назив предмета: Геотехника чврстог отпада

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: /

Циљ предмета: Стицање напредних знања везаних за геотехничке карактеристике комуналног отпада. Упознавање са геотехничким параметрима неопходним за пројектовање санитарних депонија.

Исход предмета: Оспособљеност за самостално анализирање геотехничких аспекта комуналног отпада. Стицање неопходних знања за научно-истраживачки и стручни рад из геотехнике комуналног отпада.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни показатељи физичког стања комуналног отпада; Геотехничка класификација комуналног отпада; Чврстоћа смицања комуналног отпада; Деформабилност комуналног отпада; Фактори који утичу на промену физичко-механичких карактеристика комуналног отпада (збијање, пузање, биодеградација, хемијске промене); Механизам слегаља комуналног отпада; Модели слегања комуналног отпада; Стабилност косина комуналног отпада; Носивост комуналног отпада; Конститутивни модели комуналног отпада; Конструктивни елементи комуналних депонија; Заштитини системи у основи комуналних депонија; Прекривни заштитни системи на комуналним депонијама; Опште о биореакторским депонијама.

Практична настава
Консултације, Аудио-визуелне презентације са примерима нестабилности на комуналним депонијама у свету, Примена савремених софтверских алата у геотехници комуналног отпада; Семинарски рад.

Литература:

  1. H. Qian., R. Koerner., D. Gray., 2002: Geotechnical aspects of landfill design and construction, Prentice Hall, pp.717
  2. H. August., U. Holzohner., T. Meggyes., 1997: Advanced Landfill liner systems, Thomas Telford, pp.389
  3. R.W. Sarsby., A.J. Felton, 2004: Geotechnical and Environmental aspects of waste disposal sites, Taylor & Francis, pp. 377
  4. H. Sharma., S. Lewis, 1994: Waste containment systems, waste stabiliyation, and landfills: design and Evaluations, John Wiley & Sons, pp. 587
  5. Бројна страна литература и Интернет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања, консултације, студијски истраживачки рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR 40

Додатни услови оцењивања: -