Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Специјална палеонтологија (палеоботаника)

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Специјална палеонтологија (палеоботаника)

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Студент кроз самосталан практичан рад савладава методе палеонтолошких истраживања – сакупљања фосилне флоре одређене групе биљака и лабораторијске методе припреме те врсте фосилног материјала за палеонтолошку анализу.

Исход предмета: Студент стиче знања и вештине у прикупљању, детерминацији и описивању одређене групе фосилних организама; њихове стратиграфске и палеоеколошке особине и значај.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе сакупљања и лабораторијске методе припреме за палеонтолошку анализу одређене групе фосилних организама која ће бити тема дипломског рада, конзервација палеонтолошког материјала, биостратиграфске и палеоеколошке карактеристике одређене групе фосилних организама.

Практична настава
Самостални рад студента у лабораторији на припреми фосилног материјала одређене групе фосилних организама за палеонтолошку анализу.

Литература:

  1. Михајловић Ђ., 2000: Палеоботаника. – скрпита, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Спајић О., Митровић Ј., Судар М. и Михајловић Ђ., 1984: Методе биостратиграфско палеонтолошких истраживања. – Рударско-геолошки факултет, 403, Београд
  3. Актуелна стручна литература о изабраној групи организама.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад студента и ментора у лабораторији, самостални лабораторијски рад студента уз консултације са предметним наставником.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -