Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:319
E-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Специјална палеонтологија (микропалеозоологија)

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Специјална палеонтологија (микропалеозоологија)

Предавачи: проф. др Невенка Ђерић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Студент кроз самосталан практичан рад савладава методе палеонтолошких истраживања – сакупљања фосилне фауне одређене групе организама и лабораторијске методе припреме те врсте фосилног материјала за палеонтолошку анализу.

Исход предмета: Студент стиче знања и вештине у прикупљању, детерминацији и описивању одређене групе фосилних организама; њихове стратиграфске и палеоеколошке особине и значај.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе сакупљања и лабораторијске методе припреме за палеонтолошку анализу одређене групе фосилних микроорганизама која ће бити тема дипломског рада, конзервација палеонтолошког материјала, биостратиграфске и палеоеколошке карактеристике одређене групе фосилних организама.

Практична настава
Самостални рад студента у лабораторији и на припреми фосилног материјала одређене групе фосилних организама за палеонтолошку анализу. Кабинетски рад на анализи микрофосилних асоцијација.

Литература:

  1. Судар М., 1989: Микропалеонтологија – интерна скрипта. - Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Спајић О., Митровић Ј., Судар М. и Михајловић Ђ., 1984: Методе биостратиграфско палеонтолошких истраживања. – Рударско-геолошки факултет, 403, Београд
  3. Актуелна стручна литература о изабраној групи организама

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад студента и ментора у лабораторији, као и самостални лабораторијски и кабинетски рад студента уз консултације са ментором.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 35

Додатни услови оцењивања: -