Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Специјална палеонтологија (палеозоологија)

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Специјална палеонтологија (палеозоологија)

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Студент кроз самосталан практичан рад савладава методе палеонтолошких истраживања – сакупљања фосилне фауне одређене групе животиња и лабораторијске методе припреме те врсте фосилног материјала за палеонтолошку анализу.

Исход предмета: Студент стиче знања и вештине у прикупљању, детерминацији и описивању одређене групе фосилних организама; њихове стратиграфске и палеоеколошке особине и значај.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе сакупљања и лабораторијске методе припреме за палеонтолошку анализу одређене групе фосилних организама која ће бити тема дипломског рада, конзервација палеонтолошког материјала, биостратиграфске и палеоеколошке карактеристике одређене групе фосилних организама. Нарочити значај се придаје упознавању са морфолошким особинама и терминологијом одређене групе фосилних животиња.

Практична настава
Самостални рад студента у лабораторији на припреми фосилног материјала одређене групе фосилних организама за палеонтолошку анализу.

Литература:

  1. Богићевић К. Палеозоологија (интерна скрипта), Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Спајић О., Митровић Ј., Судар М. и Михајловић Ђ., 1984: Методе биостратиграфско палеонтолошких истраживања. – Рударско-геолошки факултет, 403, Београд
  3. Богићевић К. Палеозоологија кичмењака (интерна скрипта), Рударско-геолошки факултет, Београд.
  4. Clarkson, E. 1998. Invertebrate Palaeontology and Evolution. 4th Edition, Wiley & Blackwell, 468 pp.
  5. Benton M. J. 2004. Vertebrate Palaeontology. 3rd Edition, Blackwell Publishing, 455 pp.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Упознавање са теоријским основама - морфолошке особине и терминологија; разлике међу родовима и врстама; палеоеколошке и стратиграфске особине. Практичан рад студента и ментора у лабораторији, самостални лабораторијски рад студента уз консултације са предметним наставником.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -