Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Упоредна морфологија фосилних кичмењака

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Упоредна морфологија фосилних кичмењака

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са костима и зубима разних група кичмењака и њихово разликовање до нивоа рода/врсте. Упознавање са обимном научном терминологијом везаном за морфолошке елементе скелета.

Исход предмета: На крају курса студент ће бити оспособљен да разликује делове скелета, да их оријентише и графички представља, те да на основу њиховог изгледа и особина одреди којој групи кичмењака припадају. Студент ће бити у стању да на основу грађе појединих скелетних елемената одреди функцију коју су имали за живота (начин исхране, кретања...).

Садржај предмета:

Теоријска настава
Скелетни систем кичмењака, везивни скелет, хрскавица, кост. Оријентација и делови скелета. Рожне и кожне творевине. Осовински скелет - хорда, кичменица. Грађа пршљена. Диференцијација кичме и грађа кичме код појединих група кичмењака. Скелет екстремитета - појасеви и слободни делови. Непарна и парна пераја. Грађа лобање код риба и тетрапода. Грађа зуба у зависности од функције.

Практична настава
Провера знања помоћу практикума, рад на конкретном материјалу - одређивање, цртање, обележавање, мерење; студентске презентације везане за одабране проблеме

Литература:

  1. Богићевић К. Упоредна морфологија фосилних кичмењака (интерна скрипта).
  2. Богићевић К., Ненадић Д. 2012. Практикум из Упоредне морфологије фосилних кичмењака, Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет, 106 стр.
  3. Павловић М. Упоредна морфологија фосилних кичмењака (интерна скрипта).
  4. Радовић И., Петров Б. 1999. Разноврсност живота I. Биолошки факултет Универзитета у Београду, 422 стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз Power Point презентације; самосталан рад студената - израда вежби и практичних задатака.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -