Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Еволуциона палеонтологија

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Еволуциона палеонтологија

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са палеонтолошким доказима еволуције, тј. са еволуцијом појединих група биљака и животиња.

Исход предмета: Студенти ће сазнати како је текла еволуција појединих група животиња и биљака.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Однос палеонтологије и теорије еволуције. Изумирања. Фосили као докази теорије еволуције. Филогенетска стабла и кладистика. "Прелазни фосили". Настанак живота. Развој вишећелијских организама и камбријска експлозија. Постанак хордата и кичмењака. Излазак на копно. Постанак сисара и птица. Еволуција човека.

Литература:

  1. Stojković, B., Tucić, N. 2009. Darvinijana. Službeni glasnik, Beograd, 136 str.
  2. Briggs & Crowther (eds.) 2003: Palaeobiology II. Blackwell Publishing Company, 583 pp.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз Power Point презентације; гледање документарних и едукативних филмова; израда семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 40
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -