Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Упоредна морфологија фосилних биљака

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Упоредна морфологија фосилних биљака

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је стицање знања о основним принципима и методологији истраживања морфологије фосилних биљака

Исход предмета: Студент стиче вештине у препознавању и идентификацији појединих органа и делова фосилних биљака.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи опште морфологије. Дефиниција морфологије биљака. Систематске јединице. Основни појмови у морфологији биљака. Еволуциони развитак облика биљног тела. Биљна ткива: меристем (творно ткиво); вегетациона купа; кожно ткиво (дерматоген); механичко ткиво; спроводно ткиво. Филогенеза спроводног ткива. Филогенеза листа копнених биљака (Цителова теорија). Порекло и еволуција семеног хабитуса. Анатомска грађа стабла; порекло и еволуција. Анатомска грађа коренског система; порекло и еволуција. Анатомска грађа листа; порекло и еволуција. Размножавање биљака – смена генерација (маховине, папрати, семене биљке).

Практична настава
Микроскопско препознавање разних врста биљних ткива и биљних органа. Поређење фосилног и рецентног биљног материјала.

Литература:

  1. Delovoryas T., & Holt R., 1963: Morphology and Evolution of Fossil Plants. – Biology Studies, 182p, USA
  2. Thomas B. A. & Spicer R. A., 1986: The Evolution and Palaeobiology of Land Plants. – Croom-Helm, 309, London-Sidney.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз савремене визуелне презентације. Практичан рад на вежбама методом упоређивања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 10
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -