Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Палеоекологија

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Палеоекологија

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Студент стиче знања о различитим срединама које су насељавали организми у геолошкој прошлости. Оспособљава се да интерпретира податке добијене палеонтолошком анализом флоре и фауне и да на основу њих закључује о палеоеколошким условима у време формирања седимента.

Исход предмета: Кроз овај курс студент стиче знања о принципима и методама палеоеколошких истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и задаци; Методе палеоеколошких истраживања; Најважнији појмови и термини. Морска средина и њене карактеристике. Утицај морске средине на животињске заједнице; Утицај морских организама на средину; Миграције животиња у геолошкој прошлости; Дефиниција и задаци тафономије; Основе екологије биљака – дефиниција, предмет проучавања и основни појмови екологије и фитоекологије. Подела еколошких фактора; Начини на који биљке улазе у седиментну секвенцу; разлагање биљног материјала; Промене на биљном материјалу после његовог одлагања у депозициону средину; промене које настају услед дијагенезе; данашње депозиционе средине у којима настају слојеви са биљкама.Морфофункционална анализа; Методе анализа палеосредина и њихова реконструкција – прикупљање и обрада података; Интерпретација података (израда модела палеосредина).

Практична настава
Вежбе прате предавања и конципиране су као самосталан рад студената на конкретном материјалу и инструктивним примерима.

Литература:

  1. Михајловић Ђ., 1999: Палеоекологија. II Палеофитоекологија. – Интерна скрпита, Рударско-геолошки факултет, 104 стр., Београд.
  2. Benchley, PJ & DAT Harper, 1998: Palaeoecology: Ecosystems, Environments and Evolution. Chapman & Hall
  3. Јанковић М. М., 1963: Фитоекологија. - Научна књига, Београд
  4. Митровић Ј. – 1996: Палеоекологија са основама тафономије. - Универзитет у Београду

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предмет је базиран на савлађивању методологије палеоекологије, радом на конкретном материјалу и инструктивним примерима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -