Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:319
E-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Методе палеонтолошких и биостратиграфских истраживања

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Методе палеонтолошких и биостратиграфских истраживања

Предавачи: проф. др Невенка Ђерић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је савладавање основних палеонтолошких метода, потребних за узорковање, обраду и детерминацију фосилног материјала.

Исход предмета: Студент стиче знања и вештине у детерминацији фосилних примерака различитих група организама, њиховом описивању и цитирању литературе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теренски рад и начин прикупљања фосилног материјала; рад у лабораторији и могуће методе препарисања фосилног материјала; методологија идентификације и дескрипције фосилних остатака: терминологија,номенклатура, синонимика, литература.

Практична настава
Прикупљање фосилног материјала из различитих седимената (пужеви, шкољке, брахиоподи, јежеви, амонити, граптолити, биљке); лабораторијска обрада прикуљеног фосилног материјала; идентификација и описивање сакупљеног и музејског фосилног материјала. Лабораторијска обрада прикуљеног микрофосилног материјала; идентификација и описивање сакупљеног микрофосилног материјала (фораминифере, радиоларије, конодонти и микрофлористички облици)

Литература:

  1. Спајић О., Митровић Ј., Судар М. и Михајловић Ђ., 1984: Методе биостратиграфско палеонтолошких истраживања. – Рударско-геолошки факултет, 403, Београд
  2. Nield W. E., 1987: Drawing and understanding fossils. – Pergamon Press, 129, Oxford

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Курс је, поред уобичајних активности у наставном процесу преко предавања, вежби и уз тестове, посебно базиран на самосталном учествовању студената у предвиђеном теренском, лабораторијском и кабинетском раду.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -