Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Палеозоологија кичмењака

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Палеозоологија кичмењака

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним таксономским категоријама у оквиру кичмењака. Главне црте еволуционог развоја појединих група кичмењака.

Исход предмета: Студент ће бити у стању да разликује главне таксоне кичмењака, до нивоа рода. Научиће да самостално чита научну литературу и да тумачи како су научници дошли до одређених закључака, као и да формира сопствено мишљење на основу чињеница. Биће упознат са најважнијим локалитетима, њиховим значајем и начином истраживања на терену и у кабинету.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште особине хордата и њихова подела. Порекло хордата. Chengjiang фауна и Burgess Shale фауна. Кичмењаци - опште особине, подела. Агната - најстарији кичмењаци. Конодонтне животиње. Палеозојске и савремене агнате. Опште особине Gnathostomata и риба. Рибе-оклопњаче (Placodermi). Acanthodii. Хрскавичаве рибе. Кошљорибе. Зракоперке и шакоперке. Рибе у девону - стари црвени пешчар. Чувени локалитети са рибама - Gogo формација (Аустралија) и Green River. Настанак водоземаца - излазак на копно. Први водоземци. Особине. Batrachomorpha и Reptiliomorpha. Гмизавци - особине и подела. Anapsida. Synasida. Karroo формација у јужној Африци. Диносаури и њихове особине. Амерички, јужноамерички и монголски диносауруси. Чувени истраживачи и експедиције. Водени и летећи гмизавци. Птице. Сисари - развој, особине и подела. Најважнији редови сисара. Сисари неогена и квартара на територији Србије.

Практична настава
Израда вежби везаних за проверу знања после предавања (одговори на питања, есеји). Гледање филмова и дискусија. Активно учешће студената у расправама о разним хипотезама. Израда домаћих задатака. Читање научних и научно-популарних чланака на српском и енглеском језику, уз помоћ професора.

Литература:

  1. Богићевић, К. Палеозоологија кичмењака (интернa скриптa).
  2. Митровић, Ј., Павловић, М. 1980. Палеозоологија, Универзитет у Београду, 869 стр.
  3. Benton M.J. 2005. Vertebrate Palaeontology. 3rd Edition, Blackwell Science, 455 pp.
  4. Kalezić M. 1999. Hordati (skripta). Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 315 str.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз Power Point презентације; гледање документарних и едукативних филмова; посета музеју; самосталан рад студената - израда вежби и практичних задатака.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -