Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:319
E-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Биостратиграфија

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Биостратиграфија

Предавачи: проф. др Невенка Ђерић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање основнх принципа и методологије биостратиграфских проучавања у циљу примене њихових резултата приликом биостратиграфских рашчлањавања седиментних творевина у времену прекамбријум – холоцен.

Исход предмета: На основу савладаних теоријских (литература) и аналитичких (микроскопирање и рад на макрофосилима) знања утврдити биозоне и репере неопходне за биостратиграфску интерпретацију.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и задаци биостратиграфије. Биостратиграфија и друге геолошке дисциплине. Принципи и методологија биостратиграфије. Биостратиграфска класификација, терминологија и номенклатура. Правила успостављања и ревизија стратиграфских/биостратиграфских јединица Геохронолошке, хроностратиграфске, литостратиграфске, магнетостратиграфско-поларитетне и биостратиграфске јединице. Биостратиграфска рашчлањавања прекамбријума, палеозоика, мезозоика и кенозоика.

Практична настава
Примери биостратиграфских анализа (зона распрострањења, зона интервала, еволуциона зона, комплексна зона и зона максималног развића).

Литература:

  1. Анђелковић М., Петровић М., 1973: Биостратиграфија. – Универзитет у Београду, 735, Београд
  2. Kauffman G. E. (ed.), 1977: Concepts and Methods of Biostratigraphy. – Dowden, Hutchinson & Ross, 658, Stroudsburg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: На предавањима Power point презентације по методским јединицама. Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -