Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Микропалеоботаника

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Микропалеоботаника

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је стицање знања о основним микропалеоботаничким групама и њиховим карактеристикама.

Исход предмета: Студенти стичу знања о морфолошким особинама појединих група биљних микрофосила, њиховом биостратиграфском и палеоеколошком значају.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основне карактеристике алги: Cyanophyta, Rhodophyta, Coccolithophoridaeae, Silicoflagellateae, Peridineae, Bacillariophyta, Chlorophyta, Charophyta. Микропланктон- incertae sedis: акритархе (Acritarcha) и хитинозое (Chitinozoa), њихова грађа и стратиграфско распрострањење. Споре; морфолошка грађа, преглед значајних родова и њихова стратиграфска и ботаничка припадност. Полен; морфолошка грађа полена голосеменица и скривеносеменица, преглед значајних родова са освртом на стратиграфску и ботаничку припадност. Палеоопалинолошки комплекси палеозоика, мезозоика и кенозоика.

Практична настава
Микроскопска идентификација микрофосила.

Литература:

  1. М. Ерцеговац, 1990: Микропалеонтологија, Микропалеоботаника – научна књига, 323, 266, Београд
  2. A. Armstrong., 2005: Microfossils. – Malden

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз савремене визуелне презентације. Предвиђен је рад на микроскопу где студент стиче вештине у идентификацији значајних микропалеоботаничких група.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -