Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:319
E-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Микропалозоологија

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Микропалозоологија

Предавачи: проф. др Невенка Ђерић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је стицање знања о основним карактеристикама, као и стратиграфским и палеогеографским распрострањењем биостратиграфски важних микропалеозоолошких група фосила.

Исход предмета: Стицање знања о морфолошким особинама најзначајнијих фосилних микроорганизама, посебно оних битних за биостратиграфска и палеоеколошка истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Задаци микропалеонтологије. Значај микропалеозоологије за стратиграфију, биостратиграфију, палеоекологију и палеогеографију; Опште особине,историја развитка, систематика,стратиграфско и палеогеографско распрострањење Foraminiferida, Textulariina, Fusulinina, Miliolina, Involutinina, Lagenina, Robertinina, Globigerinina, Rotalina, Radiolaria, Tintinnina, Ostracoda, Conodonta и Mikrofosilа s. Lato.

Практична настава
Микроскопска идентификација микрофосила

Литература:

  1. Судар М., 1989: Микропалеонтологија – интерна скрипта. - Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Armstrong А., 2005: Microfossils. - Malden
  3. Haq, B. U. & Boersma, A., 1998: Introduction to Marine Micropaleontology, Elsevier, New York
  4. Bignot, G., 1985: Elements of Micropalaeontology, Graham & Trotman Lim., London

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и рад на микроскопу,као и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -