Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Палеоботаника

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Палеоботаника

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић, Бојана Џинић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је стицање знања о основним групама фосилних биљака, као и њиховим значајем за даља палеоеколошка и биостратиграфска истраживања.

Исход предмета: Стицање знања о фосилним биљкама, појави првих копнених биљака, еволуцији биљног света и диверзификацији.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Бактерије и модро-зелене алге. црвене алге, зелене алге, мрке алге, харофите. хризофите, пирофите и дијатомеје. акритархе и хитинозое. Фунги. Прве биљке које су изашле на копно. Propteridophyta; Rhynia слојеви. Lycopsida. Equisetopsida. Paprati. Progymnospermopsida. Палеозојске и мезозојске голосеменице (Pinophyta). Прва појава и ширење скривеносеменице (Magnoliphyta). Кенозојска палеофлора.

Практична настава
Рад са конкретним фосилним материјалом. Препознавање одређених група фосилних биљака, њихова идентификација.

Литература:

  1. Михајловић Ђ., 2000: Палеоботаника. – скрпита, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Stewart W. N. Rothwell G. W., 1993: Paleobotany and the Evolution of Plants., Cambridge University, 521, Cambridge.
  3. K.J. Niklas., 1997: The Evolutionary Biology of Plants. - The University og Chicago Press, Chicago

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз савремене визуелне презентације. На вежбањима студенти стичу вештине у разликовању појединих група биљака; и увежбавају разликовање и распознавање најважнијих таксона.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -