Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Припрема минералних сировина Б

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (IX семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Припрема минералних сировина Б

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање студената са могућностима, које пружају методе припреме минералних сировина за валоризацију сиромашних и комплексних минералних сировина, као и ограничењима за добијање дефинитивних квалитетних производа у економичној производњи. Истовремено студентима се указује на значај сарадње стручњака за геолошка истраживања лежишта минералних сировина и стручњака за припрему минералних сировина од почетка истраживања до краја експлоатације лежишта.

Исход предмета: Оспособљавање студената да сагледавају проблематику припреме минералних сировина ради њихове валоризације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Улога и место припреме минералних сировина у валоризацији минералних сировина. Економска база. Биланси метала и минерала. Особине минерала од значаја за ПМС: густина, тврдина, електропроводљивост, магнетичност, површинске карактеристике и др. Утицаји на процес ПМС: хемијски и минерални састав, структурно текстурне карактеристике, измене минерала. Испитивања у ПМС у току истраживања лежишта и неопходни подаци које стручњак за ПМС добија од геолога. Класификација процеса ПМС: уситњавање, и класирање, магнетна концентрација, електрична концентрација, гравитацијска концентрација, флотацијска концентрација, специјалне методе концентрације. Основне машине и уређаји који се примењују у функцији процеса. Одводњавање производа концентрације.

Практична настава
Узорковање, биланси метала и минерала, шеме технолошког процеса. Уситњавање, и класирање, магнетна концентрација, гравитацијска концентрација, флотацијска концентрација и одводњавање производа концентрације.

Литература:

  1. Ћалић, Н., 1990: Теоријски основи припреме минералних сировина.- РГФ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40
Семинари 0

Додатни услови оцењивања: -