Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:719
E-mail: vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија животне средине

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (IX семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Палеонтологија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геохемија животне средине

Предавачи: проф. др Видојко Јовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са геохемијским процесима који се одвијају у животној средини (стене, седименти, земљишта, воде, атмосфера, живи свет). Разматра се расподела и миграција хемијских елемената на површини Земље под утицајем рељефа, климе, воде, земљишног и биљног покривача, и могуће последице по животну средину.

Исход предмета: Овладавање основним принципима геохемије животне средине

Садржај предмета:

Теоријска настава
Површинско распадање различитих стена. Земљишта као природни системи. Физичке и хемијске карактеристике земљишта. Макро- и микроелементи у стенама, земљиштима, водама, атмосфери, живом свету. Природна и вештачка радиоактивност. Техногена миграција елемената. Оцена загађења животне средине (земљишта, воде, атмосфера, живи свет).

Практична настава
Примери из наше и светске литературе

Литература:

  1. Јовић В. (2000): Површинско распадање вулканских стена у Србији. Савремена администрација, Београд, 302 стр
  2. Fergusson J. E. (1990): The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects. Pergamon Press
  3. Kabata-Pendias A., Pendias H. (1984): Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton.
  4. Treatise on Geochemistry,Vol. 5, Surface and Ground Water, Weathering, and Soils (Edit. J.I. Drever), Elsevier, 2004.
  5. Jović V., Jovanović L. (2004): Geohemijske osnove ekološkog menadžmenta. Monografija, Ecologica, Beograd, 216 str

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 10
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -