Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда – го 10-12;петак - хг 10-12

Кабинет:719
E-mail: danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија околорудних измена

О предмету

Студијски програм: Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Петрологија околорудних измена

Предавачи: проф. др Даница Срећковић Батоћанин

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање знања о значају околорудних промена у проспекцији и истраживању рудних тела. Упознавање са основним типовима околордуних промена и типоморфних минералних асоцијација у различитим типовима лежишта;аргилитизација;К-метасоматоза;серицитзација; пропилитизација; силификација; скарнови; утврђивање веза између алтерације, минерализације и минерала јаловине као и зонарност у ореолу у зависности од физичко-хемијских услова и карактера флуида.

Исход предмета: Оспособљавање за практичан рад на терену и у кабинету (микроскопска одредба типоморфних минераланих асоцијација и карактера примарне стене) и припрема за више нивое студија

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Околорудне промене и њихов значај у проспекцији. Минерали индикатори. Главни типови околорудних промена и индикативне минералне асоцијације. Промене деловањем флуида на киселе и базичне магматске стене. Порекло флуида. Минерали јаловине - силицијски минерали, карбонати, оксиди, сулфати, флуорит. Мање познате околорудне промене: фелдспатизација, грајзенизација (или турмалинизација) и фенитизација.

Практична настава
Микроскопске вежбе (детерминација типоморфних минерала и примарних стена)

Литература:

  1. Franco Pirajno, 1988:Hydrothermal Processes and Mineral Systems. Springer
  2. John, M. Guilbert, Charles, F. Park., 1985: The geology of ore deposits, pp.985.
  3. Mark, H.Reed: Hydrothermal Alteration and its relationship to Ore Fluid Composition (In:GEOCHEMISTRY OF HYDROTHERMAL ORE DEPOSIT, ed. by Hubert Llozd Barnes. John Wilez and Sons, Inc., 303-358)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама и обавезна примена микроскопа.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -