Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 11-12

Кабинет:
E-mail: dejan.prelevic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (IX семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геохемија лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Дејан Прелевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање сазнања о лежиштима минералних сировина као геохемијским системима, геохемијским процесима генезе и еволуције лежишта током геолошког времена, асоцијацијама елемената у различитим типовима лежишта и начинима геохемијског моделовања.

Исход предмета: Потпуније разумевање генезе лежишта, образовања асоцијација хемијских елемената, квалитета лежишта минералних сировина (расподела корисних и штетних елемената), геохемијског моделовања и утицаја на животну средину.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Лежишта минералних сировина (ЛМС) - геохемијски феномени. Геохемијска класификација ЛМС. Геохемијске-металогенетске провинције. Асоцијације елемената у минералним лежиштима и квалитет. Примарне геохемијске средине: магматогена и метаморфогена лежишта; расподела елемената; хидротермална алтерација. Секундарне геохемијске средине: типови седиментогених; стабилност минерала, расподела елемената у корама распадања; оксидациони и цементациони процеси. Епигенетски процеси (ресилификација боксита и др.). Геохемијски модели. Изотопи. Проблеми генезе. Утицај на животну средину.

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице

Литература:

  1. Barnes, H.L. ed. (1979) Geochemistry of hydrothermal ore deposits. J.Wiley & Sons, New York.
  2. Garrels, R.G., Christ, C.L. (1965) Solutions, Minerals and Equilibria. Harper & Row, New York.
  3. Wedepohl, K.H., ed. (1969-1978) Handbook of Geochemistry, Springer Verlag, New York, 5 vol
  4. Публиковани радови из часописа са SCI-листе (Economic Geology, Mineralium Deposita, Geochim. Cosmochim. Acta, Clays & Clay Minerals ...)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -