Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-15

Кабинет:722
E-mail: nada.vaskovic@rgf.bg.ac.rs

Теоријска петрологија

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Теоријска петрологија

Предавачи: проф. др Нада Васковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских сазнања о процесима кристализације, генезе и еволуције магматских и метаморфних система и њихове примене у природним системима

Исход предмета: Оспособљавање за научно решавање проблема генезе и еволуције магматских и метаморфних формација и њихове везе са лежиштима минералних сировина

Садржај предмета:

Теоријска настава
Магматски системи: процеси кристализације петрогенетских минерала, фазни дијаграми, генеза и еволуција магми. Метаморфни системи: типови и P-Т услови кристализације метаморфних минерала, геобарометри и геотермометри, фазни дијаграми. Петрогенетски индикатори. Изотопи у петрологији. Петрогенетске асоцијације.

Практична настава
Одржавају се према приказаним методским јединицама; подразумевају практичан рад везан за фазне дијаграме, математичка прорачувања, микроскопске вежбе на специфичним примерима уз помоћ наставника и самостално решавање задатих проблема

Литература:

  1. Hess,Gill, R. 2010, Igneous rocks and processes: a practical guide.Willey-Blackwell, ISBN 978-1-4443-3065-6, 428pp
  2. Best, G. M., Chritiansen, E.H. 2001. Igneous Petrology, Blackwell Science, ISBN 0-86542-541-8, 458pp
  3. Spear, S.,F., 1995.Metamorphic phase Equilibria and pressure-temperature-time paths. MSA, Book Crafters, Inc., Chelsea, Michigan, USA
  4. Will M., T. 1998. Phase equilibria and thermodinamics: mineralogical and petrological application. Springer Verlag
  5. Faure, G, 1986. Principles of isotope geology. 2nd ed., New York, Jon Wiley & Sons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Наставне јединице су припремљене у ppt-форми са вежбама праћеним микроскопским посматрањима и тумачењем природних процеса, израчунавањима фазних равнотежа у магматским системима и хемијских параметара. Интерактивна настава са семинарским радовима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -