Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда – го 10-12;петак - хг 10-12

Кабинет:719
E-mail: danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из петрологије и геохемије

О предмету

Студијски програм: Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Теренска настава из петрологије и геохемије

Предавачи: проф. др Даница Срећковић Батоћанин, мастер Бојан Костић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 8

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета: Стицање знања и вештина о теренским петролошким и геохемијским методама испитивања магматских, метаморфних и седиментних стена, геотектонској рејонизацији Србије и главним срединама стварања стена

Исход предмета: Оспособљавање за бављење истраживачким радом на терену, стицање способности за анализу и синтезу података прикупљених на терену (на пр. склопа, структурних мерења, макроскопских петролошких запажања и међусобног односа геолошких јединица), принцима узорковања за лабораторијска испитивања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна предавања на репрезентативним геолошки сложеним комплексима и практична обука о методама истраживања, посебно на отвореним профилима, као и о распростањењу и карактеру стенских маса у Србији у одређеним тектонским срединама.

Практична настава
Самостална практични рад студената на терену, Самостални рад на отвореним профилима, израда теренског дневника, литолошког стуба и др.

Литература:

  1. Тумачи и основне геолошке карте Србије размере 1 : 100 000
  2. Геологија Србије – одабрана поглавља

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 4 0 0

Метода извођења наставе: Предавања у теренским условима и презентација начина и метода испитивања на терену, практичан рад студената

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -