Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 11-12

Кабинет:
E-mail: dejan.prelevic@rgf.bg.ac.rs

Методе у геохемији

О предмету

Студијски програм: Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Методе у геохемији

Предавачи: проф. др Дејан Прелевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са одређеним аналитичким методама које се данас користе у геохемији, као и припремом узорака за анализе. Разматрају се основни принципи, предности и недостаци у односу на друге методе, нарочито за различите геолошке узорке, као и могућности примене у различитим геохемијским истраживањима.

Исход предмета: Овладавање основним знањима из аналитичке геохемије и оспособљавање за примену метода у геолошким, еколошким и другим примењеним и фундаменталним истраживањима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Аналитичке методе у геохемији. Припрема и разлагање геохемијских узорака. Анализирање геохемијских узорака. Референтни геохемијски стандарди. Анализирање садржаја хемијских елемената у различитим геохемијским узорцима. Методе, квалитет података, значај и примена.

Практична настава
Прати програм предавања у границама лабораторијских могућности, а обухвата анализирање конкретних узорака.

Литература:

  1. Jović V., Prelević D. (1997): Metode u geohemiji. Autorizovana skripta, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 144
  2. Gill R. (edit.)(1997): Modern Analytical Geochemistry. Longman, 329 p
  3. Hall G. E. M. (editor) (1992): Geoanalysis. Special Issue, Journal of Geochemical Exploration 44, 1-349.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама. Посета других лабораторија

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -