Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-15

Кабинет:722
E-mail: nada.vaskovic@rgf.bg.ac.rs

Метаморфне стене

О предмету

Студијски програм: Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Метаморфне стене

Предавачи: проф. др Нада Васковић, мастер Бојан Костић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање знања о метаморфним стенама и њиховој вези са геолошким процесима на испитиваном простору, метаморфним стенама као нисиоцима минерализација и њиховој примени (технички и архитектонски камен).

Исход предмета: Студенти се оспособљавају за проучавање метаморфних стена и примену резултата у различитим геолошким дисциплинама (петрологија, геологија, економска геологија и др.)

Садржај предмета:

Теоријска настава
Минерали у метаморфним стенама, подела метаморфизма, одредба ПТ услова настанка метаморфних стена. Структуре и текстуре метаморфних стена, састав и номенклатура метаморфних стена: ниско метаморфисане кластичне и базичне стене, регионално метаморфне стене, контактно метаморфне стене, катакластичне стене, настанак метаморфних стена у различитим геотектонским срединама. Курс се завршава дискусијом о улози метаморфних стена у геолошкој грађи Србије.

Практична настава
Микроскопска својства минерала метаморфних стена, одредба структуре и текстуре, време кристализације и деформације минерала који улазе у састав метаморфних стена; дефинисање врсте стена и степена метаморфизма

Литература:

  1. Winkler, H. G. F.1976. Petrogenesis of Metamorphic Rocks.Spinger-Verlag, 334 pp
  2. Миловановић, Д., 2006. Mетаморфне стене. Непубликована скрипта
  3. Best, M. G. 2009. Igneous and Metamorphic Petrology.John Wiley & Sons, 752 pp
  4. Winter, J. 2001. An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall, 697 pp

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Методе извођења наставе: Усмена предавања, ппт – презентације у оквиру курса петрологије метаморфних, едукативни филмови. Рад на поларизационом микроскопу, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5

Додатни услови оцењивања: -