Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 11-12

Кабинет:
E-mail: dejan.prelevic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија литосфере

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS), Палеонтологија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Геохемија литосфере

Предавачи: проф. др Дејан Прелевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Основи геохемије

Циљ предмета: Стицање сазнања о геохемијским процесима, узроцима и последицама примарне и секундарне диференцијације, као и о расподели хемијских елемената у различитим стенама литосфере. Геохемијска еволуција омотача и континенталне и океанске коре.

Исход предмета: Оспособљавање за научно и практично решавање геохемијских проблема у различитим деловима литосфере. Способност препознавања геохемијских резервоара у литосфери, као и способност интерпретације геохемијских процеса у геолошкој прошлости и предвиђања даље геохемијске еволуције литосфере.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Приказ геохемијских процеса и диференцијације хемијских елемената при образовању Земље, као и током магматског, метаморфног и седиментног циклуса стварања стена и минералних лежишта. Приказ садржаја и начин појављивања главних елемената и елемената у траговима у стенама и минералима. Геохемија магматских стена и магматогених процеса. Геохемија седиментних стена и седиментогенезе. Геохемија метаморфних стена и метаморфизма. Геохемијски модели и решавање проблема генеза стена и минералних лежишта.

Практична настава
Обрада савремене литературе у којој се обрађују проблеми геохемијске еволуције литосфере. Геохемијски прорачуни и моделовање једноставнијих геохемијских процеса.

Литература:

  1. Ronald G Krauskopf, 2003. Introduction to Geochemistry. McGraw-Hill Science/Engineering/Math
  2. Francis Albarède, 2003. Geochemistry: An Introduction, Cambridge University Press, 262п. 5. 3 edition, 667 п.
  3. Публиковани радови из часописа са SCI листе.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у виду Power Point презентација и различитих видео апликација. Коришћење интернета. Консултације и дискусије. Израда и приказ семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Усмени испит 0
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 0
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -