Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:729
E-mail: nebojsa.vasic@rgf.bg.ac.rs

Седиментологија Ц

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Седиментологија Ц

Предавачи: проф. др Небојша Васић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Студенти кроз овај специјалистички курс изучавају депозиционе системе као логичну надградњу за прехтодно савладане курсеве о седиментним стенама.

Исход предмета: Студенти после овог курса стичу способност да након практичног рада везаног за седименте стене дефинишу услове и средину њиховог стварања. Такође, отвара им се могућност креирања истраживачких пројеката који се односе на седиментационе системе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања се односе на изучавање депозиционих система у којима се стварају седиментне стене. Континентални системи (алувијални, језерски, пустињски, леднички, мочварни итд.), прелазни системи (делте, естуари, баријерно-лагунски комплекс, плиткоморске равнице, итд) и морски системи (плиткоморски и дубокоморски).

Практична настава
Вежбања прате предавања преко одговарајућих генетских збирки које се изучавају макроскопски и микроскопски. Збирке се везане за литостратиграфске стубове.

Литература:

  1. Протић, М., 1984: Петрологија седиментих стена. Универзитет у Београду, 202, Београд.
  2. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.
  3. Димитријевић М. И Димитријевић М., 1989: Депозициони системи кластита. ИГИ, Загреб.458. Загреб.
  4. Обрадовић, Ј. И Васић, Н., 2007: Језерски басени у неогену Србије. САНУ, Књ. DCLXII, 310, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремљена у визуелном облику (компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним гентским збиркама стена које се односе на одређене депозиционе системе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 15

Додатни услови оцењивања: -