Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Палинофације

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Палинофације

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је стицање знања о начину рекунструкције седиментационих средина на основу карактеристика очуване органске супстанце.

Исход предмета: Кроз овај предмет студенти стичу знања о карактеристикама различитих типова органске супстанце и њиховом значају за реконструкцију палеосредина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Органска супстанца. Количина органске супстанце; геохемијски циклус угљеника. Хемијски састав органске супстанце; процеси трансформације и механизам таложења органске супстанце. Седиментација, депозиционе средине и акумулација органске супстанце. Органске фације; класификација дисперзне органске материје. Терестрични биљни остаци са структуром. Безструктурна органска супстанца. Класификација органских фација према нафтном и гасном потенцијалу.

Практична настава
Практичан рад на конкретном материјалу. Реконструкција депозиционих средина на основу инструктивних примера.

Литература:

  1. Ерцеговац М., 2002: Геологија нафте - РГФ Универзитета у Београду, ДИТ НИС-Нафтагас, 462, Београд , Нови Сад
  2. Ерцеговац М., 1990: Геологија уљних шкриљаца. - Грађевинска књига, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена визуелним методама, предвиђен је и практичан рад на микроскопима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -