Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Методе структурно литостратиграфских истраживања

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Методе структурно литостратиграфских истраживања

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање студената са узајамном повезаношћу тектонике и седименације, препознавање структурно-тектонског садржаја на основу седиментационих карактеристика и тумачење тектоно-депозиционе еволуције басенских простора.

Исход предмета: Студенти се оспособљавају за реконструкцију тектоно-депозиционих система и интерпретацију тектонске еволуције басена на основу карактеристика седимената.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Методика рада, Анализа фација, формација, дебљина и дискорданција у функцији проучавања тектонских режима, палеоструктурне карте и профили, карте индекса синседиментационих спуштања, упоредна анализа променљивости дебљина и састава седимената на тектонским структурама; Кластични депозициони системи и тектоника. Карактеристике седимената на конседиментационим структурама; катагенетске и епигенетске трансформације седиментних стена на тектонским структурама; структурно-литостратиграфска истраживања у функцији истраживања лежишта минералних сировина и решавања других геолошких проблема. Синдепозициона и постдепозициона тектонска еволуција басенских простора.

Практична настава
Вежбе-самостална обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима. Решавање практичних проблема идентификације везе тектонских структура и когенетских типова седимената.

Литература:

  1. Boulter C.A., 1989. Four dimensional Analysis of Geological Maps. John Wiley & Sons Inc.
  2. Einsele G., 1992. Sedimentary basins: Evolution, Facies and Sediment Budget. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg.
  3. Allen, P.A., Allen, J.R., 2005. Basin Analysis: Principles and Applications. Blackwell Publishing.
  4. Selley, R., 2000. Applied Sedimentology. Academic press, San Diego.
  5. Mc Cann, T. & Saintot A., (Editors), 2003. Tracing Tectonic Deformation Using the Sedimentary Record. Geological Society Special Publication No. 208. London.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -