Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12; петак 10 - 12

Кабинет:720
E-mail: aleksandra.rosic@rgf.bg.ac.rs

Испитивање слојевитих силиката методом рендгенске дифракције

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Испитивање слојевитих силиката методом рендгенске дифракције

Предавачи: проф. др Александра Росић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Геометријска кристалографија, Кристалохемија

Циљ предмета: Одређивање слојевитих силиката из дијаграма праха неоријентисаних и оријентисаних поликристалних узорака добијених различитим поступцима.

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да коришћењем различитих метода ближе одредe и прецизније дефинишу врсту минерала из групе слојевитих силиката.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Структура, номенклатура и појављивање слојевитих силиката. Тетраедарски, октаедраски, диоктаедарски и триоктаедарски слојеви, повезивање и слагање слојева. Укупно, стално и променљиво наелектрисање слојева, изменљиви јони и капацитет катјонске измене. Индивидуални минерали глина, типови слојева 1:1, 2:1. Интерстратификације. Техника припреме узорака за рендгенско испитивање. Хемијски предтретман, издвајање оксида Fе, органске материје. Катјонска измена. Начини припреме неоријентисаног препарата. Припрема оријентисаних препарата различитим поступцима. Поступак засићавања, термички третман узорака. Идентификација слојевитих силиката и асоцијације минерала. Положаји базних рефлексија и рефлексија 060. Коришћење рефлексија hkl у одређивању политипова. Идентификација минерала мешаних слојева. Семиквантитативна анализа минерала глина.

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице са предавања.

Литература:

  1. Ђурић, Ц. Б., (2002) Методе истраживања у кристалографији, Београд.
  2. Moore, D. M., Reynolds, R.C., (1997) X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals, Oxford.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, практичан рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -