Српски | English

Дисперговани минерали у животној средини

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Дисперговани минерали у животној средини

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Природне и људске активности (грађевински, рударски радови, ерозија објеката) извор су прашине и наноса који доспевају у животну средину. Њихов минерални састав и дисперсија у животној средини изучавају се на овом предмету.

Исход предмета: Идентификација и гранулометријски састав минералних загађивача животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Минерали у водама. Минерали у атмосфери. Атмосферска хемија и глобално загревање. Димензије честица и методе узорковања. Методе сепарације. Методе идентификације. Морфологија и димензије честица.Време задржавања у зони дисања. Минерали глина. Минерали опасни по здравље. Честице из индустријских постројења. Дисперсија у атмосфери. Лебдећи пепео. Састав и гранулација. Последице рударења. Стратегија ремедијације и улога минералогије.

Практична настава
Експерименталне вежбе. Идентификација (инфрацрвена спектроскопија, оптички и сканирајући електронски микрскоп) и одређивање гранулације лебдећег материјала. Статистичка обрада података.

Литература:

  1. EMU Notes in Mineralogy, Vol. 2 (2000): Environmental Mineralogy (D.J. Vaughan and R. Wogelius, eds., 434 pages)
  2. Poharc-Logar V.: Instrumentalna mineralogija, Уџбеник, РГФ
  3. 2.Guven N. & Pollastro R. M. Editors (1992): Clay-Water Interface and its Rheological Implication. The Clay Minerals Society, pp.244.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Интерактивна предавања и вежбе су са пројекцијама. Експерименталне вежбе на лабораторијској опреми.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 25
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -