Српски | English

Аналитика неорганских загађивача

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Аналитика неорганских загађивача

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о основним неорганским загађивачима ваздуха, воде и земљишта и хемијским методама за њихово одређивање.

Исход предмета: У току курса студент би требало да научи хемијска својства главних неорганских загађивача и и методе за одређивање нјихове концентрације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Неоргански загађивачи ваздуха, воде и земљишта. Основи мерења загађености (законски прописи). Максимално дозвољене границе и дозе. Извори загађења.Узорковање.Макро анализа. Микро анализа. Анализа у траговима.

Практична настава
Студенти разрађују поступак за одређивање концентрације једног неорганског загађивача у отпадној води.

Литература:

  1. D.A.Skoog, F.J.Holler,T.A.Nieman, Principles of instrumental analysis, New York, 1998
  2. C.Vandecasteele, C.B.Block, Modern Methods for Trace Element Determination, 1997.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања (интерактивна настава). Практична настава (групне и индивидуалне вежбе)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -