Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Савремени инструменти у кристалографији

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Савремени инструменти у кристалографији

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Инструменти и методе у кристалографији 1, Инструменти и методе у кристалографији 2

Циљ предмета: Учиће се како настају и функционишу савремени инструменти који се користе у кристалографији.

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама радa савремених инструментима у области рендгенске и неутронске дифракције на монокристалимa и поликристалним материјалима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Неутронска дифракција. Особине неутрона. Настанак (производња) неутрона. Спалација. Нуклеарна фисија. Нуклеарни реактори. Класификација реактора. Успоравање брзих неутрона. Модератори. Интеракција између неутрона и атома. Расејање неутрона са атома. Интеракција неутрона и магнетних атома. Расејање неутрона са магнетних атома. Магнетне структуре. Оптика и детекција неутрона. Заштита од неутронског зрачења. Савремени извори рендгенског зрачења. Рендгенске цеви са ротационом анодом. Синхротронска радијација. Производња рендгенских зрака у синхротронском радијационом извору. Уређаји за убацивање. Радијација настала помоћу лучних магнета.

Практична настава
Практичне вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:

  1. Кременовић, А., (2012) Савремени инструменти у кристалографији, Београд,
  2. Арникар, Х.Ј., (1992) Основи нуклеарне хемије, Уџбеници физичке хемије, Београд
  3. Baruchel, J., Hodeau, J.-L., Lehmann, M.S., Regnard, J.-R., Schlenker, C., (1993) Neutron and synchrotron radiation for condensed matter studies, Vol. I Theory, instruments and methods, and Vol. II Application to solid state physics and chemistry, Springe

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -