Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-13

Кабинет:732
E-mail: aleksandar.pacevski@rgf.bg.ac.rs

Минералне парагенезе рудних минерала

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Минералне парагенезе рудних минерала

Предавачи: доц. др Александар Пачевски

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање студената са карактеристичним асоцијацијама рудних минерала, које су продукт сложених геолошких процеса образовања стена и руда.

Исход предмета: Стицање сазнања о карактеристичним асоцијацијама рудних минерала, на основу њихових оптичких, структурно-текстурних карактеристика и склопа руде.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови из области минералних парагенеза. Минерална асоцијација и минерална парагенеза. Структурно-текстурне карактеристике и склоп руде, као последица тих услова и њихов значај за тумачење постанка минералних парагенеза и обогаћивања руде. Минералне парагенезе у интрамагматском стадијуму. Пегматитско-пнеуматолитски стадијум. Хидротермални стадијум. Субвулканско-хидротермални стадијум. Минералне парагенезе у седиментном стадијуму. Контактно метаморфни стадијум. Регионално метаморфни стадијум.

Практична настава
Практичне, микроскопске, уз коришћење постојеће збирке полираних препарата

Литература:

  1. Ramdohr, P.: Ore Minerals and their intergrowths, Pergamon Press, Braunschweig, 1969.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична уз видео подршку и демонстрирање карактеристичних примерака.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
OPO_DR 20

Додатни услови оцењивања: -