Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Фазне трансформације у кристалима

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Фазне трансформације у кристалима

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са различитим типовима фазних трансформација у кристалима као и термодинамиком и кинетиком тих процеса. Проучавање различитих типова дефеката у кристалима који настају у процесу фазних трансформација.

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама фазних трансформација у кристалима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Фазне трансформације у кристалном стању. Полиморфизам. Фазне трансформације са променом степена уређености. Фазне трансформације са излучивањем. Основни принципи термодинамике фазних трансформација. Механизам фазних трансформација. Кинетика фазних трансформација Неуређености у кристалима. Статичка и динамичка неуређеност у кристалним структурама. Деформисање клизањем атомских равни.

Практична настава
Практичне вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:

  1. Кременовић, А., (2007) Фазне трансформације у кристалима, Београд
  2. Putnis, A., McConnell, J.D.C., (1980) Principles of Mineral Behaviour Blackwell Scientific Publications, Oxford, Greate Britain
  3. Salje, E.K.H., (1993) Phase Transitions in Ferroelastic and Co-elastic Crystals Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -