Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Генетска минералогија

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Генетска минералогија

Предавачи: доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају и овладају принципима Генетске минералогије у тумачењу постанка минерала у природи

Исход предмета: Савладавањем градива из предмета студент је оспособљен да решава сложеније проблеме у вези са генезом минерала у земљиној кори

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у генетску минералогију.Раст кристала и кристалних агрегата из течне и гасовите фазе. Генетски значај изоморфизма. Генетски значај полиморфизма и политипизма. Термодинамичка израчунавања.Основе фазних равнотежа. Растворљивост минерала. Процеси генезе у природним условима. Генетски значај типоморфних и типо-кристалохемијских особина минерала. Течне и течно гасовите инклузије у минералима. Генетски значај изотопа. Међуфазна расподела елемената. Основни принципи онтогеније минерала. Кинетика и динамика метасоматских процеса.

Практична настава
Вежбе се одвијају по методским јединицама предавања.

Литература:

  1. Бабич Д., 1994, 2000: Ауторизована скрипта из Генетске минералогије, Београд
  2. Барабанов В.,1984 : Генетическая минералогия, Недра, Москва

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: На предавањима Power point презентације по методским јединицама. Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 10
OPO_DR 45

Додатни услови оцењивања: -