Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12; петак 10 - 12

Кабинет:720
E-mail: aleksandra.rosic@rgf.bg.ac.rs

Кристалооптика

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Кристалооптика

Предавачи: проф. др Александра Росић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Савлађивање метода за прецизно одређивање оптичких особина минерала и других кристалних једињења у пропуштеној поларисаној светлости и руковања са поларизационим микроскопом и његовим помоћним деловима.

Исход предмета: Разумевање ефеката који се догађају у интеракцији кристална материја - поларисана светлост.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Природа светлости. Поларизациони микроскоп. Индекс преламања. Методе за одређивање индекса преламања. Оптички изотропне средине. Двојно преламање. Николова призма. Оптички анизотропне средине. Оптички анизотропни 1-осни кристали. Индикатриса, Бирефракција. Оптички анизотропни 2-осни кристали. Индикатриса двоосних кристала. Фазна разлика и интерференција код анизотропних кристала. Интерферентне боје. Мишел-Левијева карта. Помоћне плочице - компензатори. Оптичка оријентација. Боја и полихроизам. Испитивања у конвергентно поларисаној светлости једноосних и двоосних минерала. Оптички знак. Угао оптичких оса. Оптичке аномалије.

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице са предавања.

Литература:

  1. Barić, LJ., Tajder, M., (1967) Mikrofiziografija petrogenih minerala, Školska knjiga, Zagreb
  2. Wood, E. A., (1977) Crystals and Light, An Introduction to Optical Crystallography, New York
  3. Bloss, F. D., (1961) An Introduction to the methods of Optical Crystallography, Holt, Rinehart and Winston, USA

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, вежби, практичних задатака.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -