Српски | English

Оптичка спектроскопија минерала (VIS-IR)

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Оптичка спектроскопија минерала (VIS-IR)

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Спектри минерала у видљивом и инфрацрвеном подручју дефинишу боју минерала. Порекло боје одређује се кроз интерпретацију спектара. ИЦ спектроскопија - идентификација, одређивање структурног стања и састава минерала.

Исход предмета: Исход предмета: Студенти науче методе мерења на на оријентисаним пресецима микрокристала у поларизованом зрачењу и анализе спектара најчешћих прелазних елемената у саставу минерала. Методологија се користи за структурне геохемијске и термодинамичке интерпретације и у испитивању квалитета драгог камења. ИЦ спектроскопија минерала – припрема узорака, снимање, идентификација различитих минералних врста.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава. Електромагнетни спектар. Интеракција електромагнетног зрачења са чврстим телом. Примена теорије кристалног поља у минералогији. Јон у пољу ниже симетрије. Дијаграми енергијских нивоа за конфигурације 3d2, 3d3, 3d4, 3d5. Интензитети трака и правила избора. Поларизациона зависност електронских прелаза. Конструкција уређаја за мерење апсорпционих спектара малих оријентисаних кристала. Испитивање порекла боје минерала. Спецификација боје. Друге теорије о апсорпционим спектрима минерала. ИЦ спектроскопија минерала, теоријске основе и практична примена.

Практична настава
Практична настава. Експерименталне вежбе. Мерење спектра на микроспектрофотометру. Оријентисани препарати. Конструкција дијаграма енергисјских нивоа. Програм за решавање секуларних једначина (Танабе-Шугано). Интерпретација спектара. Снимање и интерпретација ИЦ спектара минерала.

Литература:

  1. R. R., Burns (1995): Mineralogical application of Crystal Field Theory. Cambridge Univ. Press. p. 224. A. Beran&E. Libowitzky, editors (2004): Spectroscopic Methods in Mineralogy. Eotvos Univer. Press, Budapest, p. 657.
  2. M. Logar: Апсорпциони спектри минерала. Рецензирана још није објављена монографија. (с. 105).
  3. Farmer V.C.: The Infrared Spectra of Minerals, Mineralogical Society, Monograph 4, 1974.
  4. Похарц-Логар В.: Проучавање састава, структурног стања и продуката алтерације фелдспата методом ИЦ спектроскопије, Монографија 1991.
  5. Moenke H.: Mineralspektren, Parts I and II. Akademie Verlag, Berlin, 1962, 1968.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Интерактивна настава. Предавања су са пројекцијама. Експерименталне вежбе - самосталан рад студената на лабораторијској опреми.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 25
Колоквијуми 25
Семинари 25

Додатни услови оцењивања: -