Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Инструменти и методе у кристалографији 1

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS)

Назив предмета: Инструменти и методе у кристалографији 1

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Испитују се различите технике регистровања интензитета дифрактованих рендгенских зрака на поликристалним материјалима. Уче се принципи рада са различитим кристалографским инструментима.

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама и практичним радом у области рендгенске дифракције на поликристалним материјалима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Кристал. Рендгенски зраци. Брагов закон дифракције. Рендгенска цев. Рендгенски генератори. Синхротрон. Неутрони. Мере сигурности. Фотографске технике регистровања рендгенског зрачења. Регистровање рендгенског зрачења електронским бројачима. Детектори. Писачи. Дијаграми праха на филму. Дифрактометрија праха. Припрема препарата.

Практична настава
Практичне вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:

  1. Ђурић, С., Б., (2002) Методе истраживања у кристалографији, Београд-Чачак, ИТН САНУ.
  2. Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., (1995) Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  3. Arslanov, L.A., Fetisov, G.V., Howard, J.A.K., (1998) Crystallographic instrumentation, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  4. Jenkins, R., Snyder, R.L., (1996) Introduction to X-ray powder diffraction, John Wiley and Sons, Inc., New York.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -