Српски | English

Инструменталне методе хемијске анализе

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Инструменталне методе хемијске анализе

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент кроз теоријску и практичну наставу обучи да користи неке од инструманталних метода анализе.

Исход предмета: Студент би требало да после завршеног курса зна принципе одабраних спектрофотометријских и електроаналтичких метода и да на основу одређених критеријума изабере методт за дату анализу.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Инструменталне методе анализе. Пламена фотометрија. Фотоколориметрија. Спектрофотометрија. Атомско апсорпциона спектрофотометрија. Стандардизација и калибрација. Избор стандардног материјала. Калибрациона крива. Калибрациона грешка.Корелациони коефицијент.Интерференције. Матрикс.Минимизирање матрикса. Компарација аналитичких техника ААС. Електроаналитичке методе.Кондуктометрија. Потенциометрија.

Практична настава
Примена одабраних метода за анализу природног материјала.

Литература:

  1. D.A.Skoog, F.J. Holler, T.A.Nieman, Principles of instrumental analzsis, New York, 1998.
  2. М. Тодоровић, П.Ђурђевић, В.Антонијевић, Оптичке методе инструменталне анализе, БЕОГРАД, 1993.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања (интерактивна настава). Практична настава (групне и индивидуалне вежбе)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 25
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -