Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Кристалохемија

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Кристалохемија

Предавачи: доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну основно кристалохемијско образовање у погледу унутарње симетрије и хемијског састава минерала, који је последица периодичног распореда атома у кристалној решетки тј. тродимензионалне периодичности кристалних супстанци.

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити: законе кристалохемије • Полингова (Pauling) правила • полиморфизам • изоморфизам • координациони број атома и јона • типове најгушћег паковања сфера • основне типове структура: метала, легура, јонских кристала, оксида, сулфида, карбоната, сулфата, фосфата и силиката

Садржај предмета:

Теоријска настава
Кристалохемијски закони. Јонски радијуси. Атомски радијуси. Pauling-ова правила. Полиморфизам. Изоморфизам. Најгушће паковање сфера. Типови најгушћег паковања сфера. Координација јона и атома. Координациони полиедри. Преглед основних група кристалних структура минерала. Самородни елементи и метали. Јонски кристали (соли). Сулфиди. Оксиди. Карбонати. Сулфати. Фосфати. Алумосиликати. Силикати.

Практична настава
Вежбе прате предавања и одржавају се према наведеним методским јединицама.

Литература:

  1. W.Kleber, (1971) An Introduction to Crystallography, Berlin: Veb-Verlag Technik
  2. B.K. Vainsthein, (1996) Fundamentals of Cystals, Springer, Berlin
  3. Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., (1995) Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, вежби, задатака и семинара. Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -